SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Historie-Geografie - Historie Itálie

Historie Itálie

Římská Říše
Rozpad Říma
Středověk až 18.století
Napoleonská války a sjednocení
Vstup do 20. století
2.světová válka
Poválečná Itálie
Současnost
Historie v datech


Římská říše

Během staletí se na Apeninském poloostrově vystřídala řada kultur. Již před čtyřmi tisíci lety sem přišly italické kmeny. O tisíc let později přišli Etruskové, což byl velmi vyspělý národ, jehož existence je stále zahalena řadou tajemství. Ti postupně ovládli celý poloostrov. Dějiny Itálie jsou ale spojeny hlavně se třemi písmeny Ř Í M (nebo čtyřmi chcete-li - Roma). Římské impérium postupně ovládlo všechny zdejší kultury (etruskou, italickou, řeckou) a v Punských válkách se ubránilo Kartagincům, stejně tak před Kelty. Římská říše ovládala svého času celé Středomoří a Blízký východ.

Rozpad Říma

Pronikající germánské kmeny (Ostrogóti, Langobardi) přivodili rozpad Říma. Území se rozdělilo na řadu nestabilních státních útvarů. Byzanc (Východořímská říše) si udržela vliv v oblasti Ravenny, Říma a v jižní Itálii. Řím se stal jádrem církevního státu. Jižní Itálie a Sicílie je ovládnuta v 11. století Normany a vzniká zde Království obojí Sicílie, těžící z hospodářských a kulturních styků s arabskou a byzantskou oblastí.

Středověk až 18. století

V tomto období patřila oblast Itálie k nejvyspělejším v Evropě. Nositeli tohoto pokroku a rozvoje se staly severoitalská města (Benátky, Janov, Florencie, Milán), která ve 14. století fungovala jako samostatné republiky. Obdobím jejich rozkvětu bylo hlavně následující století. V době italských válek (od r.1559) jejich vliv slábne, přesto zůstávají vůdčími nositeli evropské kultury až do konce 18. století. Ve větší části poloostrova získali moc španělští Habsburkové. Po dalších bojích v 18. století získávají velký vliv v severní Itálii rakouští Habsburkové, jih Itálie je stále ve sféře španělských zájmů. Papežský stát si nezávislost a vliv udržel.

Napoleonské války a sjednocení

Napoleonské války umocnily revoluční vlnu v Itálii, namířenou proti feudálnímu systému. Napoleon vyhlásil Italské království, Řím připojil k Francii, ale po jeho porážce se vrátil na většině území Itálie předrevoluční stav. V jižní Itálii bylo Království obojí Sicílie pod vládou Bourbonů. Po národně-osvobozeneckých bouřích (Garibaldiho tažení) vyhlásilo a vytvořilo sjednocené Italské království pod vládou savojské dynastie. Proces sjednocení byl dokončen r. 1870 připojením Říma (v roce 1871 vyčleněn Vatikán).

Vstup do 20. století

Relativní zaostalost země vedla k politické nestabilitě, což se sebou nese téměř vždy nacionalistické nálady. Ty se dožadovaly uznání Itálie jako světové velmoci. V 80. letech 19. století zahajuje Itálie koloniální výboje v severní Africe (Eritrea, Somálsko), roku 1890 získává protektorát nad Habeší (Etiopie). Politicky se Itálie orientuje na Německo a Rakousko-Uhersko, s nimiž v roce 1882 založila Trojspolek, který byl namířen proti Francii (tedy zpočátku velmi bohulibý cíl, bohužel se časem poněkud zvrtl). Počátkem 20. století se dostává po dlouhé době Itálii prosperity a rozvoje. Do první světové války vstoupila po boku Německa a Rakouska -Uherska, 24.5.1915 otočila, usmířila se s Francií a vojensky se zapojila do války na straně Dohody.

2. světová válka

Poválečné vyrovnání neuspokojilo italské územní požadavky. To vede k vzrůstu radikálního fašistického hnutí pod vedením Benita Mussoliniho. 28. října 1922 obsazují jeho squadristé Řím. Mussolini je jmenován ministerským předsedou a po roce 1925 nastoluje totalitní režim. Roku 1936 vzniká osa Berlín-Řím a Itálie se spolu s Hitlerovským Německem připravuje na válku. Do 2. světové války vstupuje Itálie ve čtyřicátém. Válka však přivedla Itálii velmi brzy na pokraj krachu, rozpadlo hospodářství a těžké porážky v severní Africe umožnily vylodění Spojenců v jižní Itálii. Domácí opozice se vzbouřila a 25.7.1943 Mussoliniho zatkla a uvěznila. Krátce poté Itálie kapituluje (3.9.1943). V té době byla však většina Itálie obsazena německou armádou, která osvobodila Mussoliniho a nastolila na severu země Italskou sociální republiku. Na jihu byl zbytek Itálie pod patronátem spojeneckých vojsk.

Poválečná Itálie

Poválečná Italská republika byla vyhlášena 18.6.1946. Itálie se zapojuje do Marshallova plánu a v roce 1949 se stává členem NATO. V padesátých a počátkem 60. let se střídají u moci vlády pravicové a pravocentristické. Díky zahraničním investicím zažívá Itálie velký hospodářský vzestup. Roku 1963 se poprvé dostávají do vlády socialisté a začíná období tzv. levého centrismu. To samozřejmě ihned vedlo ke krizím, které započaly v 1968-1969, a byly doprovázena velkými stávkovými hnutími a studentskými bouřemi.

Současnost

V zahraniční politice se Itálie snažila udržet vliv ve Středomoří i za cenu podpory palestinskému hnutí, což vede k tzv. importovanému terorismu. Proto se v polovině 80. let začala více orientovat na země Latinské Ameriky. Zvládla kritické hospodářské ukazatele i vysokou inflaci své liry a stala se členem EMU. V poválečné historii byla politika provázena silnou politickou nestabilitou a Itálie měla v průměru jednu vládu na jeden rok, proto přešla v současnosti na většinový systém, který by měl dopomoci k větší stabilitě. Dnes se počítá mezi sedm nejvyspělejších zemí světa (skupina G7) a vůdčí zemi Evropské Unie.

Historie v datech:

Starověk

-2. až -1. tisíciletí   příchod Italických kmenů
-10. až -8. století  příchod Etrusků
-753  založen Řím Romulem a Remem
-510  Řím prohlášen republikou
-272  ovládnutí celého Apeninského poloostrova Římem
-264 až -271  1. punská válka (získání Sicílie)
-219 až -201  2. punská válka (Hanibal stanul u Říma)
-149 až -146  3. punská válka (získání Řecka a Makedonie)
-73 až -71  Spartakovo povstání
-59 až -44  vláda Caesara
-31  Octavian poráží Antonia Kleopatru (získání Egypta)
-30 až 14  vláda Octaviana
98 až 117  vláda Trajána (Řím císařstvím)
161 až 180  vláda Marcuse Aurelia (největší rozmach Říma)
476  zánik Říše
5. až 6. století  germánské kmeny ovládly sever, Byzanc ovládla jih
754  Řím jádrem církevního státu
9. až 10. století  vzestup námořních městských států
13. až 15. století  největší rozmach Benátek, Milána a Florencie

Středověk a novověk

1494 až 1559  italské války (území získávají Habsburkové)
1701 až 1748  rozdělení Itálie mezi Rakousko, Španělsko a Savojsko
1796  Království italské pod patronátem Napoleona
1815  vzniká Království obojí Sicílie, Sardinské království
19. století  sjednocování Itálie
1848  vyhlášení Římské republiky
17.3.1861  vyhlášení Italského království
1870  sjednocení Itálie s Církevním státem, Řím hlavním městem
1887 až 1891  koloniální expanze (získáno Somálsko a Eritrea)
1911 až 1912  tripolská válka (získání Libye)

20. století

1915  vstup do 1. světové války
1919  získáno Jižní Tyrolsko, Istrie a dalmatská města
1922  vláda Benita Mussoliniho (fašistická diktatura)
1935 až 1936  získána Habeš (Etiopie)
 červenec 1940  vstup do 2. světové války
1943  vylodění Spojenců na Sicílii
2.6.1946  vyhlášena republika
1947  ztráta všech kolonií, Istrie a ostrovů v Egejském moři
1948  vstup do NATO
1999  euro oficiální měnou


Zdroj:
Informace byly získány především z nějakých stránek o Itálii na internetu.
Jejich sesumarizování bylo provedeno v Informačním průvodci o Itálii na těchto stránkách.