SEMINÁRKY

Makroekonomie

Mikroekonomie


Miras.cz - Seminárky - Historie-Geografie - Zahraniční obchod ČR

Teritoriální charakteristika zahraničního obchodu ČR v 1999 - 2001

Stará Mirasova seminární práce na předmět Zahraniční obchod II.
Cílem bylo zhodnotit vývoj českého zahraničního obchodu se zaměřením na teritoriální strukturu exportu a importu podle typu ekonomik, seskupení zemí a jednotlivých zemí.


Vývoj zahraničního obchodu

Za dobu existence České republiky se zahraniční obchod se zbožím pohyboval vždy v záporných číslech. Jak postupně vyprchával "vzduchový polštář" československé koruny, k němuž došlo na počátku devadesátých let, klesala i schopnost českých exportéru uplatnit se v zahraničí cenovou politikou, neboť od té doby koruna držela stabilní kurz vůči hlavním zahraničním měnám. To bezesporu bylo jedním z hlavních důsledků toho, že se saldo bilance zahraničního obchodu až do roku 1996 zhoršovalo.

V roce 1997 došlo k pozitivnímu obratu a následující období dynamika exportu výrazně převýšila skomírající tempo importu. I zde lze hledat jako jednu z hlavních příčin měnovou krizi v roce 1997, kdy ČNB byla nucena nechat kurz koruny na pospas trhu, na což zareagovala silným oslabením. To výrazněji zdražilo import a naopak zlevnilo export. Také v letech 1997-1999 probíhající recese výrazně zchladila poptávku i po dováženém zboží a po celé toto období dynamika exportu převyšovalo tempo importu.

V roce 2000 došlo opět k obratu. Deficit se téměř zdvojnásobil a tempo růstu importu předstihlo export. Zároveň došlo k výraznému zvýšení dynamiky zahraničního obchodu, neboť celkový obrat zahraničního obchodu se zvýšil o čtvrtinu. Tyto výrazné změny tendencí byly následkem tří hlavních faktorů:
1) velmi podstatné zvýšení cen paliv (zejména cena ropy se více než zdvojnásobila)
2) euro a na něj navázané evropské měny (a tím částečně i česká koruna) pokračovaly v oslabování vůči dolaru (česká koruna oslabila vůči dolaru o téměř 15%)
3) vzhledem k velkému přílivu zahraničních investic došlo ke zvýšenému dovozu strojů a zařízení.

V roce 2001 došlo ke stabilizování hodnot zahraničního obchodu. Export i import stoupl téměř shodně o přibližně 15%. Na stále relativně vysoké dynamice obchodu mají největší podíl stroje a zařízení, tedy kategorie s nejvýraznější váhou v obchodě. Očekávané důsledky změn temp růstu domácí a zahraniční ekonomiky se zatím v zahraničním obchodě výrazněji neprojevili, i když v údajích z posledních měsíců jsou již znatelné nástupy nových tendencí, plynoucích ze změn HDP domácí a zahraničních ekonomik. Po dlouhé době roste česká ekonomika více, než její hlavní obchodní partneři ze západní Evropy, kteří se ocitají v recesi.

Následující grafy ukazují hlavní data českého zahraničního obchodu v letech 1993 - 2001. Pro rok 2001 je používán odhad vycházející z údajů ke konci října 2001 (export I-X/2001 1059,8 mld.Kč; import I-X/2001 1151,5 mld.Kč; bilance I-X/2001 -91,7 mld.Kč).  Absolutní hodnoty z října byla zvýšena o průměrný podíl zbývajících dvou měsíců v letech minulých.

Graf bilance ZO

Tempo růstu ZO

Základní struktura ZO

Státy s vyspělou tržní ekonomikou nadále posilovali svůj podíl na českém exportu, a ten tak přesáhl již tři čtvrtinu veškerého českého vývozu. Tento nárůst byl zejména na úkor evropských zemí s tranzitivní ekonomikou. &Vnbsp; základním členění je dosahováno deficitu se všemi kategoriemi. V relativních číslech má ČR nejhorší postavení ve vztahu k rozvojovým zemím, kde import téměř dvakrát přesahuje český export realizovaný do těchto zemí.

Export 1999 2000 2001
tržní ekonomiky   74,55%   74,78%   75,33%
tranzitivní ekonomiky 3,64% 4,13% 3,61%
rozvojové ekonomiky 21,80% 21,09% 21,06%

Import 1999 2000 2001
tržní ekonomiky   73,93%   71,88%   72,03%
tranzitivní ekonomiky 19,39% 21,01% 20,10%
rozvojové ekonomiky 6,69% 7,11% 7,87%

Graf export teritoriálně

Graf importu teritoriálně

ZO dle seskupení zemí

Zcela rozhodující pro český zahraniční obchod je obchodní výměna se zeměmi Evropské unie, která zajišťuje 69% veškerého exportu, přičemž tento podíl zůstává velmi stabilní. Nejvíce se doveze taktéž z EU. Zde je však podíl výrazněji menší a jsou zde tendence dalšího snižování. Země EU jsou taktéž jediné, společně se zeměmi CEFTA, kde dosahuje ČR přebytku ve vzájemném obchodě. relativně velmi vysoký deficit je vykazován se zeměmi s centrálně plánovanou ekonomikou (ČLR, Kuba, KLDR, Mongolsko, Vietnam, Laos), kde import několikanásobně přesahuje český export. Vzhledem k zanedbatelnému podílu v celkovém českém obchodě jde však o záležitost marginální.

Export 1999 2000 2001
EU    69,2%    68,6%    69,1%
ESVO 1,8% 1,8% 1,8%
ostatní vyspělé země 3,6% 4,4% 4,4%
CEFTA (bez SR) 9,5% 9,2% 9,0%
SR 8,3% 7,7% 8,0%
východní Evropa 4,0% 4,2% 4,1%
rozvojové země 3,2% 3,8% 3,3%
socialistické země 0,4% 0,3% 0,3%

Import 1999 2000 2001
EU    64,2%    62,6%    62,5%
ESVO 2,5% 2,5% 2,6%
ostatní vyspělé země 7,1% 7,3% 6,8%
CEFTA (bez SR) 6,8% 6,8% 7,2%
SR 6,3% 6,0% 5,5%
východní Evropa 6,3% 8,2% 7,4%
rozvojové země 4,4% 4,7% 5,0%
socialistické země 2,2% 2,3% 2,8%

ZO dle jednotlivých zemí

Zcela dominantní postavení v zahraničním obchodě má Spolková republika Německo, kam směřuje náš vývoz za dvou pětin a dovážíme odsud třetinu veškerého importu. Při vzniku ČR bylo největším obchodním partnerem přirozeně Slovensko, které obhospodařovalo více než čtvrtinu našeho zahraničního obchodu. Poté následoval prudký pokles podílu až k dnešnímu podílu 8% na exportu a 6% na importu. Přes to si nadále udržuje druhou pozici. I když v případě importu v době vysokých cen ropy je předstihováno v importu Ruskem.

Velmi vysokou dynamiku v posledním roce vykazuje obchod s Belgií, kde se zvýšil český export o dvě třetiny a český import o třetinu.

Z první patnácti českých obchodních partnerů se o polovinu zvýšil export do Velké Británie, o téměř třetinu do Nizozemí, Španělska a Irska a o čtvrtinu s USA a Itálií. Z hlavních exportních cílů poklesl export pouze do Švédska, a to o 14,6%. Největší dynamiku má poslední měsíce import z Číny, odkud se zvedl dovoz meziročně o polovinu. O třetinu se zvýšil import z Maďarska a již zmiňované Belgie.

ZO dle jednotlivých zemí

V roce 2000 se po třech letech postupného snižování deficit obchodní bilance v běžných cenách téměř zdvojnásobil (na 126,8 mld. Kč). Vzhledem k faktorům, které to způsobily, se jedná o odlišný vývoj ve srovnání s rokem 1996, kdy byl značný nárůst deficitu ovlivněn zejména výrazným zpomalením dynamiky vývozu (zhruba na třetinu). A tedy by neměl hrozit scénář, jaký ČR zažila rok následující, a který vyústil v měnovou krizi a recesi. V prvních měsících roku 2001 je nadále zřetelná konsolidace vývoje zahraničního obchodu. Zatím nedochází k dalšímu prohlubování deficitu. V současné době může ovlivnit zahraniční obchod několik faktorů. Jedním z nich je ochlazení světové ekonomiky. To na jedné straně může způsobit pokles poptávky v zahraničí po dováženém zboží (a tím pokles našeho exportu). Na druhou stranu je též možné očekávat obrat zahraničních odběratelů k levnějším dodavatelům, což je stále jedna z hlavních výhod českých exportérů. Pokud se pokles HDP přenese i do české ekonomiky, lze čekat další snížení deficitu prostřednictvím poklesu domácí poptávky (a tím i poklesu poptávky po dováženém zboží). Obchod bude silně ovlivňován dále vývojem kurzu české koruny, která zůstává a nadále silná. Vzhledem k dalšímu přílivu zahraničního kapitálu a díky pokračující ztrátě konkurenceschopnosti zemí Evropské unie předpokládanému oslabování eura vůči americkému dolaru lze očekávat další posilování koruny až na 29-31 Kč za euro a 34-37 Kč za dolar. Tento vývoj by měl neblahý dopad na české export, který bude v zahraničí dražší. Opačný vývoj lze očekávat u importérů.


Literatura:
Ministerstvo průmyslu a obchodu – Analýza vývoje ekonomiky ČR v působnosti MPO za rok 2000, http://www.mpo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu – Výsledky ZO za rok 1999, http://www.mpo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu – Výsledky ZO za rok 2000, http://www.mpo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu – Výsledky ZO (k 31. 10. 2001), http://www.mpo.cz
Jílek Jaroslav - Úvod do Hospodářské statistiky, VŠE 2000, Praha.
Statistická data:
Český statistický úřad – http://www.cszo.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu – http://www.mpo.cz